Навчально-виробничий процес

Друк

Навчально-виробничий процес в Центрі здійснюється згідно з планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік. План визначає усі напрямки діяльності навчального закладу та проблеми, над якими працює колектив в поточному навчальному році. План обговорений на засіданні педагогічної ради і затверджений директором.

Основними навчально-методичними з планування документами навчально-виробничого процесу в Центрі є:


Для всіх професій, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у Молодіжному навчальному центрі ім. св. Івана Боско, розроблені навчальні плани і програми, що відповідають вимогам наказів та ін. нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. Відповідно до навчальних планів розроблені основні навчально-методичні документи.

Розклад занять включає в себе теоретичне та виробниче навчання в групах на кожний день тижня. Розклад занять визначає загальний режим навчання. Він затверджений директором Центру. Початок занять у Центрі о 8 год. 30 хв. У Центрі організовано 5-ти денне навчання. Тижневе навантаження не перевищує 35 годин. Денне в теоретичний день - 8 годин, в день виробничого навчання - 6 годин. Тривалість уроку теоретичного навчання 45 хв. з перервами між уроками 10 хв.

В Центрі організована кабінетна система навчання. Викладання професійно-теоретичних предметів проводиться парами (дві академічні години). Графіком навчального процесу передбачено чергування теоретичного і виробничого навчання, державна підсумкова атестація, державна кваліфікаційна атестація, канікули, виробниче навчання та виробнича практика в майстернях і на підприємствах.

У Центрі використовують наступні форми теоретичної підготовки: лекції, теоретичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації, виконання індивідуальних завдань, навчальні екскурсії.

Навчальний заклад забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальної програми як з професійно-теоретичної підготовки, так і з професійно-практичної.

Професійно-теоретична підготовка проводиться у 8 навчальних кабінетах.

Практична підготовка проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві за такими формами:


Під час практичних занять у майстернях учні виготовляють корисну продукцію. Виробнича практика учнів організовується і проводиться згідно з чинним законодавством на підприємствах різної форми власності міста та області.

Облік навчальної роботи проводиться відповідно до вимог навчально-виробничої документації. Журнали теоретичного і виробничого навчання ведуться викладачами і майстрами виробничого навчання відповідно до правил ведення документів та методичних рекомендацій щодо заповнення журналів обліку навчальної роботи у ПТНЗ. Контроль за веденням журналів здійснюється директором Центру і його заступником, про що свідчать записи у журналах. Стан ведення журналів теоретичного навчання обговорюється на інструктивно-методичних нарадах.

У Центрі здійснюється поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів та контроль навчальної роботи викладачів та майстрів виробничого навчання. За підсумками проведення контрольних робіт визначається рівень знань та умінь учнів. Відповідно до результатів контрольних робіт викладачами розробляються заходи щодо ліквідації прогалин у знаннях і вміннях учнів.

Права і обов'язки учнів визначаються законодавством України зі змінами і доповненнями, які передбачені в Статуті Центру.

Під час навчально-виховного процесу його учасники дотримуються правил з охорони праці та санітарно-гігієнічних норм.

Організація і здійснення навчального процесу відповідає вимогам навчальних планів і програм.